Skip to main content

Cassee Zrt. Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2020. december 1.-től


Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) a Cassee Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) által a weblapján nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, felhasználó, megrendelő, vevő), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató weblapján (https:/www.cassandraprogram.hu, cassandraprogram.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra is.

Az ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról https://cassandraprogram.hu/hu/aszf

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: Cassee Klímaadaptációs Tanácsadó Zrt. (röviden: Cassee Zrt).

A szolgáltató székhelye: 2600 Vác, Vám utca 13.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen

használt elektronikus levelezési címe: info@cassandraprogram.hu

Cégjegyzékszáma: 13-10-042033

Adószáma: 27344554-2-13.

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve: magyar

1.1.Definíciók

Szolgáltató: Cassee Zrt

Felhasználó: A Cassandra programban részt vevő természetes vagy jogi személy.

ÁSZF: A Cassee Zrt. által nyújtott szolgáltatások igénybevételének szerződési feltételeit tartalmazó jelen okiratban foglalt feltételrendszer.

Cassandra Program: a weblapról és aldomainjeiről elérhető moduláris klímaadaptációs program

Szolgáltatások, Termékek: a szolgáltató által nyújtott regisztrációhoz kötött ingyenes vagy megvásárolható elektronikus termékek, szolgáltatások (pl.: Cassandra Program).

Regisztráció: a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges személyes és céges adatok megadása a Szolgáltató részére.

Weblap, weboldal: a Szolgáltató https:/www.cassandraprogram.hu, cassandraprogram.hu)

Felhasználói bejelentkezés: a felhasználó a felhasználó nevével (email cím) és egy tetszőlegesen megadott jelszóval érheti el a megvásárolt szolgáltatást.

Az ÁSZFés az Adatvédelmi Szabályzat együtt alkotják a Felhasználó és a Cassee Zrt. között irányadó szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”).

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

Irányadó jog: A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

ÁSZF időbeni hatálya: A jelen ÁSZF 2020. december 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani a jelen ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésének napján a weboldalon közzéteszi.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak - az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a szerződési feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a weboldalon keresztül történik. függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

A www.cassandraprogram.hu weboldal online szolgáltatási anyagokat forgalmaz, (digitális termék és szaktanácsadás). A megjelenített digitális termékek kizárólag a weboldal online megrendelő űrlapjain keresztül rendelhetőek meg, a digitális termékek hozzáférése online biztosított. A végső nettó vételár megegyezik a kiválasztott digitális termékek mellett feltüntetett árak összegével, mely csökkenhet a Felhasználót esetlegesen megillető kedvezménnyel. A végső bruttó vételár megegyezik a végső nettó vételár és a hatályos szabályozás szerinti általános forgalmi adó összegével.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weboldalon keresztül történik.

A weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

A weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel és fizetéssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

A vásárlást követően az ÁSZF-ben megadott szerződéses feltételek csak a Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés után módosíthatóak.

3. REGISZTRÁCIÓ

3.1. A Szolgáltatások regisztrációhoz kötöttek.

• Hírlevél szolgáltatás: bármely látogató regisztrációval igényelheti a szolgáltatást. A regisztrációhoz a Felhasználó email címére és a nevére van szükség. A regisztráció jóváhagyása egy emailben megadott a Felhasználó részére képzett linkre kattintva történik.

• CASSee klímaadaptációs program tesztelése: a Szolgáltató biztosíthatja a CASSee program teljes vagy teszt verziójának használatát regisztrációhoz kötött módon. A Szolgáltatások/Termékek profit és nonprofit szervezetek számára készültek, ezért a szervezetet képviselő és regisztrációt végző személy kapcsolattartáshoz, azonosításhoz szükséges adatait, a szervezet azonosító és a tevékenységéhez kapcsolódó adatait szükséges megadni.

• Cassee klímaadaptációs program megvásárlása: a Szolgáltatások/Termékek profit és nonprofit szervezetek számára készültek, ezért a szervezetet képviselő és regisztrációt végző személy kapcsolattartáshoz, azonosításhoz szükséges adatait, a szervezet azonosító és a tevékenységéhez kapcsolódó adatait szükséges megadni. A regisztráció kiegészül a pénzügyi teljesítéssel, számlázással kapcsolatos adatokkal, valamint a programban résztvevő Felhasználóknak a rendszer használatához szükséges adataival.

3.2 A szolgáltatások/termékek használatához a regisztrált Felhasználók különböző jogosultságok mellett férhetnek hozzá:

• adminisztrátor: ez az a Felhasználó, aki a Szolgáltatás/Termék megvásárlása során elsőként regisztrálja magát. Minden további Felhasználót ő rögzít a rendszerben, minden további Felhasználói és Projekt adatot láthat, módosíthat. Saját jogosultságát átadhatja más Felhasználók részére, akik így projekt menedzseri jogosultságot kapnak.

• projekt menedzser: adminisztrátori jogokkal rendelkező Felhasználó, de a jogosultságát nem adhatja át más felhasználóknak.

• elemző, értékelő jogosultság: azon felhasználók, akik az eredményeket megkapják, illetve azokhoz hozzáférnek. Csak az ezzel a jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá az eredmény adatokhoz.

• program résztvevő felhasználó: a Szolgáltatások és a Tudástár igénybevételére jogosult, belépési azonosítóval rendelkező Felhasználó.

3.3. A Szolgáltató nem felelős azon adatok helyességéért, amelyeket a megfelelő jogosultsággal rendelkező Felhasználók rögzítenek.

Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibákért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában, a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen, valamint a Szolgáltatás/Termék használata során az adatmódosításra.

Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4. VÁSÁRLÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

A VÁSÁRLÁS MENETE

A Digitális Termékek/Szolgáltatások a cassandraprogram.hu/hu/megrendeles oldalon keresztül rendelhetők meg. Amennyiben a weboldalon található bármely szolgáltatás minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük írásban forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az info@cassandraprogram.hu email címen.

A vásárlandó tétel kiválasztása a megfelelő termék neve előtt szereplő jelölő négyzetre vagy a Szolgáltatás/Terméknévre kattintva történhet. A vételár mindig a kiválasztott szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely, ha nincs külön jelölve, akkor nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Az ÁFA összege a kiválasztott tételek összesítése után adódik hozzá a nettó vételárhoz.

A fizetési oldalon megadott adatokkal a vásárlást (fizetést) követően kerül kiállításra a számla. A teljesítés időpontja a termékek és/vagy szolgáltatások megvásárlásának (kifizetésének) időpontja.

A Szolgáltatónak nem áll módjában ellenőrizni, hogy a fizetést bonyolító személy jogosult-e eljárni a vásárló cég nevében. A fizetés bankkártya használatával történik, a bankkártya használatának jogosultságát a kártyát megterhelő bank ellenőrzi.

A Szolgáltató nem vizsgálja, hogy a megadott Számlázási adatok helyesek-e. Amennyiben a vásárló a számla módosítását igényli változatlan összeg mellett, akkor kérésére javító számlát állítunk ki.

Felhasználó jogosult a megrendelt és kifizetett digitális termékek és szolgáltatások használatára, a Szolgáltató teljesítése azzal teljesül, hogy lehetőséget biztosít a Felhasználó számára a kifizetett digitális termékek és/vagy szolgáltatások használatára. Amennyiben a felhasználás a Felhasználó hibájából késedelmet szenved, illetve arra csak részben vagy egyáltalán nem kerül sor, a Szolgáltató nem köteles a már kifizetett díjak visszafizetésére.

A weboldalon feltüntetett digitális termékek és szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termék vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolhatja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást rendelkezésre bocsátani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő vásárlás lehetőségét, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. A weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.

A kiválasztott és jóváhagyott Szolgáltatások árát az Ügyfél a Fizetés gombra kattintva bankkártyával történő fizetés útján egyenlítheti ki. A számla a vásárlás/fizetést követően a regisztrációkor megadott e-mail címre kerül automatikusan kiküldésre.

Az online bankkártyás fizetés a Paylike rendszerén keresztül valósul meg. A fizetésnél megadott bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A bankkártyás fizetési szolgáltatást nyújtó Paylike ApS adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatója az alábbi helyen olvasható: https://paylike.hu/privacy/end-users

 

5. FELELŐSSÉG

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért és alkalmazhatóságáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.

A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató szükség esetén teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Szolgáltató a legjobb tudása szerint próbál segíteni a Felhasználónak a CASSee termékek segítségével. Azonban a Felhasználó teljes mértékben elfogadja, hogy a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a Szolgáltatások során nyújtott információk miatt.

6. SZERZŐI JOGOK

A cassandraprogram.hu oldalon található információkat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a szerzői jog védi.

A szerzőt megillető jogok a következőek:

a) a többszörözés (Szjt. 18-19. §),

b) a terjesztés (Szjt. 23. §),

c) a nyilvános előadás (Szjt. 24-25. §),

d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (Szjt. 26-27. §),

e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő tovább közvetítése (Szjt. 28. §),

f) az átdolgozás (Szjt. 29. §),

g) a kiállítás (Szjt. 69. §).

A szerzői joggal való bármilyen visszaélés, a vásárlás feltételeinek nem megfelelő jogszerűtlen felhasználása esetén, vagy erre utaló magatartás/utalás/fenyegetés esetén a megvásárolt információkhoz való hozzáférés a törvényi jogorvoslatig határozatlan időre felfüggesztésre kerül. Az oldalon vásárolt információk megosztása vagy másoknak történő hozzáférés biztosítása szerződésszegésnek minősül és erre való tekintettel a kapcsolat megszakításra kerülhet.

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl a szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

7. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A Szolgáltató ügyfélszolgálata emailben érhető el az info@cassandraprogram.hu címen. A Szolgáltató a számára megküldött levelekre nyitvatartási idejében, munkanapokon 10:00-17:00-ig válaszol.

8. PANASZÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Panaszügyintézés: A Felhasználó a termékkel, szolgáltatásokkal vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Szolgáltató ügyfélszolgálatának címzett elektronikus levél formájában terjesztheti elő.

Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a Pest megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Felhasználó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva.

Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A www.cassandraprogram.hu weboldal Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasolt, hogy a Felhasználó tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani, a módosítás a www.cassandraprogram.hu/aszf weboldalon való közzététel napjától lép hatályba. A módosítás hatálya nem terjed ki a már megvásárolt termékek/szolgáltatások felhasználására.

Cassee Zrt. 2020 december 01.